Maturitní obor 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

Stručný popis maturitního oboru:

Obor Podnikání je koncipován jako dvouletý studijní obor a umožňuje rozšířit a doplnit všeobecné a odborné vědomosti a intelektuální dovednosti absolventům tříletých učebních oborů středních odborných učilišť potřebné pro výkon středoškolských činností ekonomického zaměření a pro samostatné podnikání.

Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. V průběhu vzdělávání je kladen důraz zejména na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie. Velká pozornost je také zaměřena na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi.

Uplatnění absolventa maturitního oboru:

Po ukončení studia mohou absolventi vykonávat ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku, samostatně podnikat a vést vlastní firmu.

Pokud úspěšně vykonají maturitní zkoušku, mohou se ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách.

Učební plán oboru Podnikání od 1. 9. 2022