Vzdělávací program: 65-42-N/04 Řízení hotelového provozu

Vyšší odborné vzdělávání připravuje studenty na výkon náročných povolání v oblasti cestovního ruchu a hotelnictví. Během vzdělávání studenti získají znalosti o fungování tržní ekonomiky a jednotlivých ekonomických subjektů, zvládnou problematiku právních vztahů v rozsahu daném vzdělávacím programem, poznají podstatu a způsob využívání informačních systémů a technologií. Speciální znalosti a dovednosti zahrnují problematiku cestovního ruchu, jeho řízení a tvorby rozvojových regionálních produktů, resp. řízení hotelového provozu, základy logistiky hotelu, marketingu a propagace.

Charakteristika vyššího odborného vzdělávání

Vyšší odborné vzdělávání, které se na škole realizuje již od školního roku 1996/97, vzniklo na základě šedesátileté tradice Hotelové školy v Opavě a v úzké spolupráci s regionálními profesními partnery a se zahraničními školami. Obsahy předmětů akreditovaných vzdělávacích programů odpovídají pojetí vzdělávání v terciárním neuniverzitním sektoru v Nizozemí, kde má již více než třicetiletou tradici. Cílem je poskytnout studentům kvalifikaci pro funkce samostatně pracujících odborníků nebo vedoucích pracovníků na úrovni středního managementu. Nabízí kombinaci základních teoretických znalostí a jejich aplikaci v praxi, klade důraz na klíčové znalosti v oblasti jazyků, komunikace a dovednosti v oboru. Po absolvování školy dosahují studenti v prvním jazyce referenční úrovně B2, v druhém jazyce úrovně A2 až B1 a absolventi vzdělávacího programu RRT ve třetím jazyce úrovně A1 Společného evropského referenčního rámce (ALTE). Svou praktickou orientací se liší od tradičního vysokoškolského studia, pojetí je blízké bakalářským profesně orientovaným studijním programům. Ve školním roce 2023/2024 se vzdělává v obou vzdělávacích programech 46 studentů na denním vzdělávání. Teoretická a praktická výuka probíhá v budově VOŠ na ulici Tyršova 34, Opava.

Cíl vzdělávání:

Cílem vzdělávání je poskytnout studentům kvalifikaci pro funkce samostatně pracujících odborníků nebo vedoucích pracovníků na úrovni středního managementu. Nabízí kombinaci základních teoretických znalostí s důrazem na jejich aplikaci v praxi a klade důraz na klíčové dovednosti v oblasti jazyků, komunikace a nezbytných technologií. Díky své praktické orientaci a cílům se liší od tradičního vysokoškolského studia, ale je velmi blízké pojetí kratších bakalářských profesně orientovaných studijních programů.

Předpoklady ke vzdělávání:

Předpokladem přijetí ke vzdělávání je ukončené úplné střední nebo střední odborné vzdělání s maturitou. Vzdělávací programy jsou vhodné pro zájemce o praktické, profesně orientované vzdělávání s těsnou vazbou na potřeby praxe. Protože cílem vzdělávání je příprava vysoce kvalifikovaných, samostatných a flexibilních pracovníků služeb cestovního ruchu, k nezbytným předpokladům patří také vlastní snaha o všestranný rozvoj osobnosti, cílevědomost a ochota převzít zodpovědnost za výsledky své práce.

Organizace vzdělávání:

Tříleté denní vzdělávání je organizováno vysokoškolským způsobem. Školní rok je rozdělen do dvou období (letní a zimní). Každé období je uzavřeno třítýdenním zkouškovým obdobím. Při výuce jsou kromě přednášek také cvičení a semináře. Mezi používané metody uplatňované při výuce patří kromě klasického výkladu také vedení k týmové práci, k řešení problémových situací, komunikace při simulaci jednání s obchodními partnery a klienty, zpracování projektů apod. Součástí vzdělávacích programů je 16 týdnů odborné praxe. Po ukončení vzdělávání složením absolutoria získají absolventi neakademický titul Diplomovaný specialista, užívaný za jménem ve zkratce DiS..

Uplatnění absolventů:

Podle zvoleného oboru vzdělávání najdou absolventi uplatnění v hotelech, v zařízeních veřejného či uzavřeného stravování a ubytování, lázeňských domech, v oblasti kongresové turistiky, dále pak v cestovních kancelářích a agenturách nebo jako samostatní pracovníci v oblasti státní správy či samosprávy na úseku cestovního ruchu.

Finanční spoluúčast studenta:

Vyhláškou č. 10/2005 Sb. je ve vzdělávacím programu Gastronomie, hotelnictví a turismus stanoveno roční školné ve výši Kč 4 000,–, splatné ve dvou splátkách. Pro vzdělávací program Řízení hotelového provozu je potřebné oblečení pro laboratorní cvičení, pro oba obory společenské oblečení pro výkon praxe. Studenti si hradí učební texty, cvičné poznávací zájezdy a další odborné akce.

Ubytování a stravování:

Studenti mohou být ubytováni na domovech mládeže opavských středních škol (cena až Kč 1 600,– podle kvality ubytovacího zařízení), místní a dojíždějící se mohou stravovat ve školní jídelně.