STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ (dále jen ŠPP)

Střední školy hotelnictví a služeb a Vyšší odborné školy, Opava, p. o.

Vzdělávací proces provází neustálé změny a ŠPP na ně musí průběžně reagovat. V důsledku toho chce naše škola nabízet širší možnosti využití poradenských služeb pro své žáky, příp. jejich zákonné zástupce. Cílem má být vytvoření vhodných podmínek pro odhalování problémů nejen ve vzdělávání žáků, ale také v jejich psychosociálním vývoji. Činnost ŠPP je uskutečňována v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění. Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitel školy.

Personální zajištění ŠPP tvoří:

 • výchovný poradce pro maturitní obory Cestovní ruch a Hotelnictví
 • výchovný poradce pro učební obory a maturitní obor Podnikání
 • školní metodik prevence pro maturitní obory Cestovní ruch a Hotelnictví
 • školní metodik prevence pro učební obory a maturitní obor Podnikání
 • školní psycholog pro maturitní obory Cestovní ruch a Hotelnictví (částečný úvazek)
 • školní psycholog pro učební obory a maturitní obor Podnikání (částečný úvazek)
 • karierový poradce především pro maturitní obory (částečný úvazek)
 • školní speciální pedagog především pro učební obory

Tito pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

Jednotliví zaměstnanci vykonávají své funkce dle pracovního zařazení vymezeného Organizačním řádem školy, jsou řízení pedagogickými zástupci ředitele a podléhají řediteli školy.

Hlavním cílem ŠPP je poskytování kvalitních poradenských služeb pedagogům, žákům i jejich zákonným zástupcům a poskytování metodické podpory učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti.

ŠPP poskytuje především:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vyhodnocování podpůrných opatření prevenci školní neúspěšnosti
 • práci s žáky s výchovnými a kázeňskými problémy
 • adaptace žáků na nové prostředí
 • pomoc žákům ze sociálně odlišného kulturního prostředí
 • pomoc žákům s odlišným mateřským jazykem
 • tvorba a následné vyhodnocování preventivních programů
 • spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními
 • včasnou intervenci při řešení individuálních, kolektivních problémů
 • metodickou a poradenskou pomoc pedagogickým pracovníkům, rodičům
 • spolupráci mezi školou a rodiči
 • práce s nadanými žáky
 • poradenskou činnost v oblasti volby povolání

Výchovný poradce

Obsah poradenských služeb, které výchovný poradce poskytuje, tvoří především tyto
činnosti:

 • vytváření vhodných podmínek pro rozvoj osobnosti žáků v průběhu vzdělávání
 • prevence a řešení výukových a výchovných obtíží, jevů rizikového chování a dalších problémů souvisejících se vzděláním a s motivací k překonání problémových situací
 • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů integrace žáků se specifickými poruchami vzdělávání a se zdravotním postižením
 • poradenské služby v oblasti volby vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění
 • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky etnických skupin nebo národnostních menšin, žáci s odlišným mateřským jazykem
 • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně nadané
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Poradenské služby na naší škole jsou zaměřené na:

 • prevenci školní neúspěšnosti
 • primární prevenci rizikového chování
 • odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky ohrožené školním neúspěchem a předčasným odchodem ze školy a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 • metodickou podporu učitelům při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy
 • Mezi standardní činnosti výchovného poradce patří činnosti poradenské, metodické a informační, zúčastňuje se dalšího vzdělávání, seminářů a webinářů souvisejících s jeho prací.

Kariérní poradce

Standardní činnosti kariérního poradce

 • Příprava informačních podkladů pro akce k volbě povolání pro žáky 9. tříd ZŠ. Spolupráce s VP ZŠ: – dny otevřených dveří, – prezentace školy.
 • Konzultační a poradenská činnost žákům v oblasti další vzdělávací strategie.
 • Poradenství při vyhledávání vhodných informačních zdrojů, poradenských subjektů dle potřeby a aktuální situace.
 • Komunikace se zákonnými zástupci žáků, skupinové a individuální poradenství pro žáky, zákonné zástupce.
 • Konzultační a poradenská činnost v oblasti mobility a profesních příležitostí doma i v zahraničí.
 • Podpora žáků s potřebou podpůrných opatření ve výuce (speciálními vzdělávacími potřebami) a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.
 • Příprava na vstup na trh práce (pomoc při konzultace při zpracování CV, příprava na pracovní pohovor, výběrové řízení atd.).
 • Spolupráce s institucemi, organizacemi a firmami při realizaci průřezového tématu Člověk a svět práce ve školách, podpoře při vstupu na pracovní trh, pomoc při přípravě a realizaci exkurzí, spolupráce s ÚP ČR a školskými poradenskými pracovišti.

Poradenské činnosti:
Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

 • koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
 • základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
 • individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem,
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek, poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.

Metodické a informační činnosti

 1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:
  • v otázkách kariérového rozhodování žáků,
  • s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,
  • s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,
  • v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.
 2. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 3. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 4. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

Metodik prevence

Standardní činnosti školního metodika prevence

Metodické a koordinační činnosti

 1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.
 2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.
 3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování (vyhledávání problémových jevů chování, práce s třídními kolektivy apod.)
 4. Prevence rasismu, xenofobie a zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu.
 5. Kordinace spolupráce školy s odbornými pracovišti, která mají v kompetenci problematiku rizikových projevů chování.
 6. Kontaktování odborného pracoviště v případě výskytu rizikových projevů chování.
 7. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 8. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.
 9. Účast na výchovných komisích, které se budou zabývat rizikovým chováním žáků. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti

 1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, nabídek programů a projektů, metodách a formách primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 2. Prezentace výsledků preventivní práce školy.
 3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování (orgány státní správy, středisko výchovné péče, pedagogickopsychologická poradna, zdravotnická zařízení, policie, orgány sociální péče, centra krizové prevence apod.).

Poradenské činnosti

 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s možností vzniku či existence rizikových projevů chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště.
 2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování.
 3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými pracovišti.

Školní psycholog

Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence. Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci.

Diagnostika

 • Diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech žáků.
 • Depistáž a diagnostika nadaných dětí.
 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
 • Screening, ankety, dotazníky ve škole.

Konzultační, poradenské a intervenční práce

 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření prvního stupně, zejména pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory a vedení.
 • Péče o žáky, kterým jsou poskytována podpůrná opatření druhého až pátého stupně, zejména pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu a vedení.
 • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech, zejména konzultace a vedení.
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 • Prevence školního neúspěchu žáků, zejména náprava a vedení.
 • Kariérové poradenství u žáků.
 • Techniky a hygiena učení pro žáky.
 • Skupinová a komunitní práce s žáky.
 • Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech dětí.
 • Podpora tolerantního a multikulturního prostředí ve škole a školském zařízení.
 • Podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání.

Metodická práce a vzdělávací činnost

 • Metodická podpora při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Metodická pomoc třídním učitelům.
 • Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky, konzultace a metodické vedení.
 • Účast na pracovních poradách školy.
 • Podílí se na poradenských službách poskytovaných ve škole společně s výchovným poradcem, školním metodikem prevence, speciálním pedagogem a třídními učiteli.
 • Spolupracuje s poradenskými službami mimo školu, se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
 • Besedy a osvěta zákonným zástupcům.
 • Prezentační a informační činnost.

Školní speciální pedagog

Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence. Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci.

Diagnostika

 • Vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a zařazení do vhodného preventivního, zejména stimulačního, nebo intervenčního programu.
 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.
 • Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení plánu pedagogické podpory v rámci školy a stanovení druhu, rozsahu, frekvence a trvání intervenčních činností.
 • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka, zejména shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy rodinné a osobní, dále speciálně pedagogická diagnostika, zejména při vzdělávacích problémech žáků, pro navazující intervence ve školním prostředí, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.
 • Speciálně pedagogická a etopedická diagnostika při výchovných problémech, stanovení intervenčního přístupu v rámci školy.
 • Screening, ankety, dotazníky ve škole týkající se speciálních vzdělávacích potřeb.

Konzultační, poradenské a intervenční práce

 • Intervenční podpora při realizaci plánu pedagogické podpory.
 • Dlouhodobá i krátkodobá individuální speciálně pedagogická péče za účelem naplňování podpůrných opatření pro žáky, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti.
 • Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu nebo plánu pedagogické podpory u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu školy.
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami dle potřeby navržení a realizace úprav.
 • Preventivní intervenční programy v oblasti školního neúspěchu/výchovných problémů s uplatněním speciálně pedagogických/etopedických přístupů.
 • Participace na kariérovém poradenství – volba vzdělávací dráhy žáka, individuální provázení žáka.
 • Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 • Individuální konzultace pro rodiče, zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodiči žáka/zákonnými zástupci.
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb.
 • Speciálně pedagogické přístupy při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.
 • Konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení.

Metodické, koordinační a vzdělávací činnosti

 • Příprava a průběžná úprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole.
 • Metodická pomoc třídním učitelů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Metodické činnosti pro další pedagogické pracovníky školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně speciálních vzdělávacích potřeb, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 • Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb.
 • Kooperace s pedagogickými pracovníky školy zajišťujícími poradenské služby.
 • Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Participace na vytváření školních vzdělávacích programů, individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Besedy a osvěta zejména zákonným zástupcům.

Členové týmu ŠPP

Mgr. Michaela Kryšpínová – výchovný poradce pro maturitní obory Cestovní ruch a Hotelnictví
kryspinova [zav] sshsopava.cz
telefon 704 616 001

Mgr. Pavlína Hrivňáková – výchovný poradce pro učební obory a maturitní obor Podnikání
hrivnakova [zav] sshsopava.cz
telefon 733 639 906

Ing. Dana Gebauerová – školní metodik prevence pro maturitní obory Cestovní ruch a Hotelnictví
gebauerova [zav] sshsopava.cz

Mgr. Miroslava Foltisová – školní metodik prevence pro učební obory a maturitní obor Podnikání
foltisova [zav] sshsopava.cz

Mgr. Anna Rotreklová – školní psycholog pro maturitní obory Cestovní ruch a Hotelnictví (částečný úvazek)
anna.psycholog [zav] seznam.cz
telefon 731 683 888

Mgr. Michaela Kryšpínová – karierový poradce především pro maturitní obory (částečný úvazek)
kryspinova [zav] sshsopava.cz
telefon 704 616 001

Mgr. Jana Brunová – školní speciální pedagog především pro učební obory
brunova [zav] sshsopava.cz

Mgr. Renáta Jalůvková – školní psycholog pro učební obory a maturitní obor Podnikání (částečný úvazek)
jaluvkova [zav] sshsopava.cz
telefon 604 637 626

Opava, 1. 9. 2023

………………………………………………………………………….
Mgr. Martin Ruský, ředitel školy, v. r.