ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ při Střední škole hotelnictví a služeb a VOŠ Opava

Od 1. února 2016 působí na Střední škole hotelnictví a služeb a VOŠ Opava školní poradenské pracoviště (ŠPP).

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby studentům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.
Tým ŠPP pro školní rok 2019/2020 je tvořen dvěma výchovnými poradkyněmi (maturitní obory, učební obory), dvěma školními metodičkami prevence a školním psychologem. Všichni členové poradenského týmu vycházejí při své práci ze znalosti prostředí a atmosféry školy.
ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s pedagogy a dalšími školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP) a s organizacemi, které jsou akreditovány MŠMT.

Nabídka činnosti školního psychologa

Hlavní náplní práce školní psycholožky Mgr. et Mgr. Anny Rotreklové je především péče o studenty, která má formu individuálních konzultací se zaměřením na výchovné, výukové, vztahové a osobnostní problémy. Konzultace probíhají na žádost žáka, případně na podnět výchovné poradkyně Mgr. Michaely Kryšpínové pro maturitní obory na Tyršově 34 a Mgr. Pavly Raabové pro učební obory na Husově 6 nebo třídního učitele daného žáka. Osobní setkání s žákem je opakovaně realizováno za předpokladu, že zákonný zástupce nezletilého žáka/zletilý žák s touto formou péče souhlasí.

Dle aktuálních potřeb školy se školní psycholožka věnuje také práci s třídními kolektivy, která může být zaměřena například na podporu komunikace, atmosféry spolupráce a zdravých vztahů ve třídě. Ve spolupráci s výchovnou poradkyní se školní psycholožka věnuje také péči o integrované žáky, žáky se specifickými poruchami učení a chování. Dále nabízí možnost kariérního poradenství při výběru vysoké školy. Veškerá činnost školní psycholožky je důvěrná a podléhá Etickému kodexu práce školních psychologů, s veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem O ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.), v platném znění. Poradenské služby školní psycholožky jsou pro žáky školy, jejich rodiče a pedagogy bezplatné, jsou financovány z rozvojového programu MŠMT na podporu školních psychologů.

V případě zájmu může školní psycholog poskytovat své služby i v online prostředí. Domluva na této formě konzultace je možná telefonicky nebo e-mailem. Samotná konzultace pak může proběhnout přes e-mail, voláním na Skypu či podobných platformách nebo přes chat. 

Školní psycholog Anna Rotreklová

tel. kontakt: 731 683 888, e-mail: anna.psycholog@seznam.cz

Kdy se můžete obrátit na psychologa?

Žáci

 • Máte-li osobní, rodinné nebo jiné vztahové problémy.
 • Objevují se potíže při učení.
 • Nevíte si rady s domácí přípravou na vyučování a nevíte, jakým způsobem se učit.
 • Když přes intenzivní domácí přípravu nedosahuje očekávaných studijních výsledků.
 • Necítíte-li se dobře ve vaší třídě, trápí vás vztahy se spolužáky.
 • Když jste nejistí, trpíte trémou, máte nepřiměřený strach apod.
 • Když máte konflikt s některým z učitelů.
 • Pokud se ocitnete v psychicky mimořádně náročné situaci.
 • Máte-li osobní, rodinné nebo jiné vztahové problémy.
 • Potřebujete se dozvědět něco sami o sobě nebo si potřebujete popovídat s někým nezávislým, nezaujatým.
 • Potřebujete poradit s výběrem dalšího studia.

Rodiče a zákonní zástupci

 • Když u vašeho dítěte došlo k výraznému zhoršení prospěchu.
 • Když u vašeho dítěte došlo k náhlé změně chování, prožívání.
 • Když potřebujete poradit s domácí přípravou vašeho dítěte na vyučování a s výběrem optimálního učebního stylu.
 • Když potřebujete poradit při řešení výchovných nebo osobnostních problémů vašeho dítěte.
 • Když potřebujete poradit s výběrem dalšího studia vašeho dítěte z hlediska rozumových předpokladů, z hlediska specifické poruchy učení apod.

Pedagogové

 • Když potřebujete poradit s výběrem optimálních metod práce, hodnocení a klasifikace z hlediska aktuálního stavu specifické poruchy učení.
 • Když potřebujete poradit při řešení vztahových potíží ve třídě.
 • Když potřebujete zjistit aktuální klima třídy a realizovat následná opatření při práci se třídou.

Náplň práce výchovného poradce

Úzce spolupracuje se školní psycholožkou, metodikem prevence, vedením školy a hlavně s třídními učiteli. Zaměřuje se kromě jiného na vyhledávání žáků s různými typy problémů, navrhuje následnou péči a také ji zprostředkovává. Nemalou péči věnuje kariérovému poradenství – pomáhá s výběrem vysoké školy u nás i v zahraničí. Obě výchovné poradkyně mají také své konzultační hodiny.

Kontakt výchovný poradce maturitní obory Hotelnictví a Cestovní ruch:

 • Mgr. Michaela Kryšpínová, kryspinova[ZAV]sshsopava.cz, 553 711 628 – recepce školy

Kontakt výchovný poradce učební obory a nástavbový obor Podnikání:

 • Mgr. Pavla Hrivňáková, hrivnakova[ZAV]sshsopava.cz, 553 760 360 – recepce školy

Náplň práce školního metodika prevence

Působí především v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů, zajišťuje intervence v krizových situacích, podílí se na zlepšení klimatu ve třídách, organizuje adaptační kurzy pro studenty 1. ročníků.

Koncepce ŠPP vychází ze standardních činností dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. a vyhlášky 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.

Kontakt metodik prevence pro maturitní obory Hotelnictví a Cestovní ruch:

 • Mgr. Stanislava Tettauerová, tettauerova[ZAV]sshsopava.cz, 553 711 628 – recepce školy

Kontakt metodik prevence učební obory a nástavbový obor Podnikání:

 • Mgr. Miroslava Foltisová, foltisova[ZAV]sshsopava.cz, 553 760 360 – recepce školy