1. Školní řád platný od 1. 9. 2022
 2. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků od 1. 9. 2022
 3. Pokyny BOZP a PO
 4. Provozní řád šaten T34
 5. Provozní řád hlavní recepce
 6. Provozní řád malé recepce
 7. Metodický pokyn ke konzumaci tabákových výrobků, konzumaci alkoholu a omamných a psychotropních látek
 8. Odborná praxe – omlouvání absence, základní informace podá třídní učitel, pouze obor HOT.
 9. Opravné zkoušky – základní informace opravným zkouškám podá třídní učitel, vychází ze Školního řádu a Pravidel hodnocení výsledků vzdělávání.
 10. Předepsané oblečení pro učební praxi a laboratorní cvičení pro pracoviště T34 (pouze žáci oboru HOT)
 11.  Souhlas se zpracováním osobních údajů (platný od školního roku 2022-23) V případě plnoletosti žáka – je nutné znovu podepsat souhlas žákem.
 12. Souhlas se zpracováním osobních údajů webové stránky, sociální sítě, propagační materiály. Podepisují pouze žáci 1. ročníku. Žáci 2. až 4. ročníků již mají podepsáno.
 13. Souhlas s opuštěním budovy školy v době přerušení výuky (nově podepisují všichni žáci, je platný po celou dobu studia)

Informace k průkazům ISIC.

Informace ke školnímu stravování.

Odkaz na přihlášku ke stravování, přihlášku podávají všichni žáci.