Obor Podnikání je koncipován jako dvouletý studijní obor a umožňuje rozšířit a doplnit všeobecné a odborné vědomosti a intelektuální dovednosti absolventům tříletých učebních oborů středních odborných učilišť potřebné pro výkon středoškolských činností ekonomického zaměření a pro samostatné podnikání. Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. V průběhu vzdělávání je kladen důraz zejména na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie. Velká pozornost je také zaměřena na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi ….

Podmínky přijímacího řízení do nástavbového maturitního oboru PODNIKÁNÍ.

Informace o nástavbovém maturitním oboru PODNIKÁNÍ.