Jsme škola s dlouhou tradicí ve vzdělávání v oblasti gastronomie, cestovního ruchu a služeb. Počátky vzniku školy se vztahují k roku 1906. Moderní podobu školy ovlivnilo sloučení dvou škol k 1. 9. 2011, a sice Vyšší odborné školy a Hotelové školy, Opava, p.o. a Střední školy, Opava, Husova 6, p. o.

HISTORIE ŠKOLY

První zprávu o škole, která by mohla být považována za prehistorii našeho ústavu, najdeme ve stanovách hospodářského a vzdělávacího spolku slezské Vesny ze dne 11. srpna 1906. Je v nich uvedeno rozhodnutí šířiti vzdělání vůbec a ženské zvláště zařizovati, opatřovati, vydržovati, podporovati školy, kurzy, kroužky, pracovny, penzionáty a jiné vzdělávací a vychovávací ústavy ženské. Finančně spolek Vesna podporovala hlavně Slezská obchodní a průmyslová společnost. Ta také po vzniku Československé republiky získala objekt hotelu U města Opavy, který v roce 1889 postavil řezník Karel Guttler a který byl v budově dnešního loutkového divadla. Část svého hotelu poskytl spolku Vesna. V této budově 6. října 1919 zahájila výuku Soukromá dívčí hospodyňská a průmyslová škola. Měla celkem 66 žákyň.

V roce 1921 se změnil její název na Dívčí odbornou školu rodinnou a živnostenskou slezské Vesny. Náklady spojené s provozem převyšovaly příjmy, a proto bylo požádáno a pomoc ze strany státu. Díky senátorovi Josefu Lukešovi rozhodla zemská správní komise 17. září 1921 o tom, že náklady na chod školy bude od nynějška hradit stát. V této době se neustále zvyšuje zájem o studium. Jako státní instituce získala škola i nový název – Zemská odborná škola pro ženská povolání v Opavě.

I když pro rozšířené vyučování získala škola i jeden z pavilonů zemské nemocnice v Opavě, stále se jednalo o provizorium. V důsledku toho zemská správní komise rozhodla o postavení samostatné školní budovy (dnešní ZŠ Boženy Němcové), která byla dne 11. listopadu 1923 slavnostně předána k užívání. Studentky se tu učily i bydlely. O dva roky později byla povolena přístavba tělocvičny s jevištěm. Zemská odborná škola pro ženská povolání byla ryze českou školou se zhruba 150 žákyněmi.

V posledních zářijových dnech roku 1938 byla škola evakuována do Bozkovic. Hned po skončení války, 1. září 1945, obnovila škola výuku v budově na ulici Boženy Němcové. Po roce 1948 však nebyly školy tohoto typu škol žádoucí. Proto Zemská veřejná odborná škola pro ženská povolání v roce 1950 zanikla.

Dne 1. září 1950 byla v Opavě založena Vyšší škola výživy. Škola využívala budovu zrušené Zemské odborné školy na ulici Boženy Němcové, kde bylo k dispozici potřebné vybavení, později také budovu v dnešních Dvořákových sadech. Do prvního ročníku bylo přijato 23 žákyň.

Velké změny nastaly v roce 1953: Vyšší škola výživy se definitivně oddělila od Vyšší odborné školy sociálně zdravotní, se kterou společně užívala budovu. Do nového školního roku vstupovala i s novým názvem – Průmyslová škola potravinářské chemie. Tento název však škole dlouho nezůstal, 15. července 1954 došlo k přejmenování na Školu společného stravování.

Důležitým mezníkem byl rok 1957. Budova na ulici Boženy Němcové zůstala základní škole a Škola společného stravování získala náhradou tzv. Janottovu vilu na Tyršově ulici, dnes hlavní sídlo školy. Přestěhování školy však bylo nouzovým řešením a převážná část výuky probíhala v budově ve Dvořákových sadech. V Janottově vile probíhal pouze praktický výcvik v kuchyních, v Hospodářské škole na ulici Hany Kvapilové se učilo psaní strojem, tělesná výchova se vyučovala v tělocvičně průmyslové školy stavební na Mírové ulici. Studentky byly ubytovány ve školní budově na Tyršově ulici a v internátě na dnešní Masarykově ulici. Teprve v letech 1981-1984 došlo k zásadní rekonstrukci, která podstatně zvýšila kapacitu vyučovacích místností.

Další součástí školy je tzv. Demlova vila na Tyršově ulici 20. Byla postavena v roce 1886 pro ředitele Vyšší reálky v Opavě, Vladimíra Demla. Její rekonstrukcí z roku 1990 vznikla školní restaurace Vesna, dvě cvičné kuchyně, dále sklady a kabinety pro vyučující. Provoz školní restaurace Vesna byl zahájen v roce 1993. Dnes slouží k výuce odborných předmětů, zajišťování společenských a vzdělávacích akcí pro veřejnost, dále jako jídelna pro žáky a zaměstnance školy.

V roce 1986 došlo k rozsáhlé přístavbě školní budovy na Tyršově 34. Nová moderně vybavená přístavba se šesti třídami, dvěma odbornými učebnami a kabinety zahájila provoz ve školním roce 1989/90. Škola tím definitivně opustila objekt ve Dvořákových sadech.

V roce 1989 byly škole přiděleny tři domy na Alšově ulici. Po rekonstrukci se zvýšila ubytovací kapacita až na 110 lůžek. Dnešní Domov mládeže je zároveň dalším školním zařízením vhodným pro praktickou výuku v oboru hotelových služeb.

Rozhodnutím Městské rady ze dne 4. července 1993 dostala škola výměnou za uvolnění budovy na Masarykově třídě objekt Zelený jelen na náměstí Svobody, kde je nyní veřejná samoobslužná jídelna, salonky a také moderně vybavená cvičná kuchyně pro výuku.

Od 1. září 1996 získala Hotelová škola v Opavě jako první v okrese oprávnění poskytovat vyšší odborné vzdělání. Ve školním roce 1996/97 byla zahájena výuka VOŠ – obor Rozvoj a řízení regionální turistiky. Ve školním roce 1998/99 byla zahájena výuka dalšího oboru VOŠ – Řízení hotelového provozu. Od tohoto roku sídlila VOŠ v budově Slezského gymnázia v Opavě na Krnovské ulici 69. Od školního roku 2006/2007 byla již výuka přesunuta do prostor bývalé ZŠ Praskova.

Současná školní budova Tyršova 34

Od akademického roku 2003/04 škola získala akreditaci k výuce bakalářského studijního programu Gastronomie, hotelnictví a turismus se studijním oborem Hotelnictví. Výuka byla realizována ve spolupráci s Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné v budově Vyšší odborné školy do konce školního roku 2016/2017.

Současná školní budova Husova 6

Od 1. 9. 2006 byl na Hotelové škole otevřen nový učební obor – Management cestovního ruchu. Jedná se o 4leté denní studium ukončené maturitní zkouškou.

Od 1. 9. 2009 jsou na Hotelové škole v Opavě vyučovány dva obory – Hotelnictví a Cestovní ruch, které se řídí školními vzdělávacími programy.

Rozhodnutím Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 23. 3. 2011, kdy došlo ke sloučení Splynutím dvou škol, Vyšší odborné školy a Hotelové školy, Opava, Tyršova 34, příspěvková organizace a Střední školy, Opava, Husova 6, příspěvkové organizace k 1. 9. 2011.

Obě školy zanikly k 31. 8. 2011 a vznikl nový právní subjekt Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem Tyršova 34, Opava, 746 95.