POKYN ŘEDITELE ŠKOLY


V souladu s manuálem MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid -9“ a s § 164, §184a) zákona č. 561/2004/Sb. Školský zákon v platném znění, upravuji od 14. 12. do 18. 12. 2020 způsob výuky na středisku Husova 6.
V době teoretického vyučování se budou všichni žáci učebních oborů a oboru Podnikání učit distančním způsobem podle prozatímního rozvrhu hodin, který vytvoří pedagogická zástupkyně ředitele školy Ing. Z. Mikulová. Bude zveřejněn obvyklým způsobem prostřednictvím školního informačního systému BAKALÁŘI.

Zdůvodnění:
V důsledku většího počtu nepřítomných pedagogických pracovníků (nemoc, nařízená karanténa) nemůže škola zajistit řádnou výuku prezenčním způsobem.

V Opavě dne 13. 12. 2020

Mgr. Martin Ruský v. r.
ředitel školy