Na začátku školního roku absolvovali žáci I. ročníků adaptační kurzy, které probíhaly v prostorách DM Alšova. Každá třída zde měla pro sebe vyhrazený jeden den.

Adaptační kurzy byly pod vedením výchovné poradkyně školy Mgr. Pavly Hrivňákové, nápomocna byla speciální pedagožka školy Mgr. Jana Brunová.

Adaptační kurz byl postaven na těchto základních pilířích:

VZÁJEMNÉ SEZNÁMENÍ. Úkolem adaptačního kurzu bylo zprostředkování intenzivního kontaktu se spolužáky a novým třídním učitelem mimo školní prostředí. Do programu byly začleněny techniky na poznání se, sblížení, prožití pocitu sounáležitosti.

PRAVIDLA. Poměrně hodně času bylo věnováno tvorbě třídních pravidel, která si žáci odnesli zpátky do školy a následně s nimi pracovali.

KOMUNIKACE A VLASTNÍ NÁZOR. Byl vytvořen prostor pro komunikaci, vyjádření vlastního názoru a jeho prosazování, ale také prezentaci získaných informací celému kolektivu.

SOCIÁLNÍ PERCEPCE A DŮVĚRA. Celkové vnímání, empatie a důvěra byly rovněž prověřeny několika aktivitami, které byly na závěr zhodnoceny a jasně vysvětlen jejich význam.

Pilíře adaptačního kurzu současně sloužily jako cíle prvotní intervence a tyto cíle byly podle našeho názoru naplněny. Byla podpořena soudržnost kolektivu třídy, kladné vztahy mezi žáky, ale i pozitivní vztahy mezi žáky a třídním učitelem.

Vkládá: Mgr. Jana Brunová