V kulturním domě Na Rybníčku proběhlo 1. září 2022 vítání žáků prvních ročníků. Rodiče, žáky i přítomné členy pedagogického sboru uvítal pedagogický zástupce Ing. Petr Janík, který představil vedení školy, třídní učitele, výchovnou poradkyni, vedoucího vychovatele DM, metodika prevence a ostatní důležité osoby naší školy. Poté se ujal slova ředitel školy Mgr. Martin Ruský. Nastínil přítomným průběh studia, atraktivity naší školy a dodal odvahy nastupujícím žákům. Metodik prevence Mgr. Stanislava Tettauerová seznámila žáky a rodiče s organizací adaptačních kurzů, které proběhnou v zářijových dnech. Vzhledem k tomu, že mnozí žáci budou ubytováni na domově mládeže, popsal vedoucí vychovatel Mgr. Michal Petro chod domova mládeže, ubytování a nabídku stravování, technické vybavení i možnosti zájmových aktivit. Výchovná poradkyně Mgr. Michaela Kryšpínová informovala o působnosti školského poradenského pracoviště, které bezplatně poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. Nakonec byli žáci prvého ročníku slavnostně imatrikulováni.

Třídními učiteli v letošním školním roce jsou:

1. A obor Cestovní ruch Mgr. Pavel Novák

1. B obor Hotelnictví – Moderní gastronomie a zdravý životní styl Mgr. Dagmar Paníčková

1. C obor Hotelnictví – Management ve službách Mgr. Dominika Horáková.