Dne 6. září v prostorách školy Tyršova 34 proběhly adaptační kurzy pro nastupující první ročníky oboru Cestovní ruch a Hotelnictví.

Na realizaci adaptačních kurzů se podíleli metodik prevence Ing. Dana Gebauerová a Mgr. Stanislava Tettauerová s třídními učiteli prvních ročníků za asistence zkušených členů pedagogického sboru.

Cílem adaptačního kurzu je seznámení žáků se školou, se spolužáky a učiteli.

Pomocí různých her a aktivit došlo ke vzájemnému poznání, sblížení se. Žáci byli velmi komunikativní, sdíleli zkušenosti, prožitky a zážitky ze základní školy.

Byl vytvořen prostor pro komunikaci, vyjádření vlastního názoru a jeho prosazování.

Adaptační kurz byl součástí programu primární prevence. Byla podpořena soudržnost v rámci kolektivu třídy vč. fungujících vztahů mezi žáky a mezi žáky a třídním učitelem.

Na závěr psali žáci sami sobě, jak si představují sebe na konci školního roku. Dopisy byly zapečetěny a vloženy do velké obálky a budou otevřeny na konci prvního ročníku.

Zpracovala: Dana Gebauerová, metodik prevence