V letošním školním roce 2023-24 jsme adaptační kurzy připravili pro více jak 200 žáků I. ročníků, tedy osmi třídám. Kurzy probíhaly ve dnech od 06. 09. 2023 – 18. 09. 2023 v prostorách DM Alšova. Každá třída zde měla pro sebe vyhrazený celý jeden den. Každý kurz byl završen obědem ve školní jídelně při DM Alšova.

Adaptační kurzy byly pod vedením výchovné poradkyně školy Mgr. Pavly Hrivňákové, speciální pedagožky školy Mgr. Jany Brunové a školní psycholožky Mgr. et Mgr. Renáty Jalůvkové, která se pro svou vytíženost účastnila jen některých kurzů.

Adaptační kurz byl postaven na těchto základních pilířích:

VZÁJEMNÉ SEZNÁMENÍ. Úkolem adaptačního kurzu bylo zprostředkování intenzivního kontaktu se spolužáky a novým třídním učitelem mimo školní prostředí. Do programu byly začleněny techniky na poznání se, sblížení, prožití pocitu sounáležitosti.

PRAVIDLA. Poměrně hodně času bylo věnováno tvorbě třídních pravidel, která si žáci odnesli zpátky do školy a následně s nimi pracovali.

KOMUNIKACE A VLASTNÍ NÁZOR. Byl vytvořen prostor pro komunikaci, vyjádření vlastního názoru a jeho prosazování, ale také prezentaci získaných informací celému kolektivu.

SOCIÁLNÍ PERCEPCE A DŮVĚRA. Celkové vnímání, empatie a důvěra byly rovněž prověřeny několika aktivitami, které byly na závěr zhodnoceny a jasně vysvětlen jejich význam.

Pilíře adaptačního kurzu současně sloužily jako cíle prvotní intervence a tyto cíle byly podle našeho názoru naplněny. Byla podpořena soudržnost kolektivu třídy, kladné vztahy mezi žáky, ale i pozitivní vztahy mezi žáky a třídním učitelem.

Vkládá: Mgr. Jana Brunová